Close

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam (“Fubon Life Việt Nam”) thực hiện Triết lý kinh doanh “Thành Tín, Thân Thiện, Chuyên Nghiệp, Sáng Tạo”, nỗ lực hết sức mình trong phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính ưu việt, đồng thời cung cấp môi trường giao dịch an toàn, trên tiền đề tôn trọng và bảo mật thông tin khách hàng, tuân thủ “Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân”, “Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” của Luật pháp Việt Nam, tôn trọng “Luật Công Ty Tài Chính”, “Quy Định Quản Lý Tiếp Thị Chung Giữa Các Công Ty Con Của Công Ty Tài Chính” và các quy định pháp luật của các cơ quan hữu quan, tiến hành thu thập, xử lý và sử dụng thông tin, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý kiểm soát, thực hiện triệt để trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân. Sau đây là Chính sách bảo vệ thông tin khách hành của Fubon Life Việt Nam.

1. Phương ThứcThu Thập Thông Tin

Fubon Life Việt Nam thu thập thông tin khách hàng thông qua hoạt động tiếp thị, các giao dịch hoặc tương tác giữa Fubon Life Việt Nam và khách hàng, căn cứ vào quy định của pháp luật, hoặc khi được sự đồng ý của khách hàng hoặc khách hàng ký vào các thỏa thuận trong đó có các điều khoản cho phép Fubon Life Việt Nam thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng, bao gồm thông tin hợp pháp được thu thập từ nguồn cơ quan nhà nước công bố hoặc do bên thứ ba cung cấp khi có thẩm quyền.

 

2. Phương Thức Lưu Giữ và Bảo Quản Thông Tin

Thông tin khách hàng được lưu giữ tại kho dữ liệu của Fubon Life Việt Nam một cách nghiêm ngặt theo các quy định mà Fubon Life Việt Nam phải tuân thủ. 

 

3. Phương Pháp Bảo Vệ Và Bảo Mật Thông Tin

Đối với cơ chế bảo vệ thông tin, Fubon Life Việt Nam tiến hành các biện pháp kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đặt mật mã khi thông tin được nhập vào hệ thống, đồng thời tường lửa đã được xây dựng từ trước để vô hiệu mọi sự xâm nhập, ngăn ngừa thông tin khách hàng bị lấy đi phi pháp, đồng thời ứng dụng phương pháp loạn mã để lưu trữ mật mã, để bảo vệ mật mã của khách hàng không bị đánh cắp phi pháp.

 

4. ​Phân loại thông tin, phạm vi và hạng mục sử dụng

Thông tin khách hàng bao gồm thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến tài khoản, thông tin tín dụng, thông tin đầu tư, thông tin bảo hiểm, tiêu chuẩn phân loại như sau:

- Thông tin cá nhân: bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương, số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ email.

- Thông tin tài khoản: bao gồm số tài khoản hoặc số chức năng tương tự, số thẻ tín dụng, số tài khoản tiết kiệm, số tài khoản giao dịch, thông tin gửi tiền và vay tiền, thông tin giao dịch và thông tin tình hình tài chính.

- Thông tin tín dụng: gồm thông tin ghi chú trả lại séc, ghi chú thay đổi, ghi chú từ chối giao dịch và tình trạng kinh doanh.

- Thông tin đầu tư: gồm những thông tin đầu tư và bán, số tiền, thời gian liên quan tới các danh mục đầu.

- Thông tin bảo hiểm: gồm thông tin chủng loại bảo hiểm, số năm, số tiền bảo hiểm, phương thức nộp phí, tình hình bồi thường của việc mua bảo hiểm và ghi chú từ chối bảo hiểm.

Fubon Life Việt Nam căn cứ vào quy định pháp luật và phạm vi thông tin mà khách hàng đồng ý cung cấp trên Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc hợp đồng liên quan,  chỉ sử dụng thông tin khách hàng trong phạm vi phù hợp với quy định pháp luật hoặc được sự đồng ý của khách hàng.

5. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính hoàn chỉnh, đa dạng và phù hợp hơn, Fubon Life Việt Nam, trong phạm vi phù hợp với quy định pháp luật hoặc được sự đồng ý của khách hàng, căn cứ vào tình hình xúc tiến phục vụ bán hàng, uỷ thác cho Bên thứ ba xử lý nghiệp vụ liên quan hoặc tuân thủ yêu cầu của cơ quan nhà nước, sẽ tiết lộ, giới thiệu hoặc trao đổi thông tin khách hàng.

 

6. Đối Tượng Được Tiết Lộ Thông Tin

Trong phạm vi pháp luật cho phép hoặc sau khi được sự đồng ý của khách hàng, Fubon Life Việt Nam có thể tiết lộ thông tin khách hàng cho Tập đoàn Tài chính Fubon, hoặc các công ty con khác thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon, Bên thứ ba được uỷ thác xử lý nghiệp vụ và các cơ quan pháp luật khác.

 

7. Phương Thức Thay Đổi Và Chỉnh Sửa Thông Tin Khách Hàng

Nếu thông tin của khách hàng có sự thay đổi, khách hàng có thể gọi điện tới Trung tâm Dịch vụ khách hàng, đến gặp trực tiếp hoặc làm văn bản gửi tới Văn phòng Kinh doanh của Fubon Life Việt Nam để thông báo thay đổi thông tin.

 

8. Phương Thức Lựa Chọn Rút Khỏi Hoạt Động Tiếp Thị Chung

Khách hàng có thể gửi văn bản, thư điện tử, hoặc gọi điện thoại tới Fubon Life Việt Nam yêu cầu dừng việc trao đổi thông tin khách hàng trong khi thực hiện hoạt động tiếp thị chung.

 

9. Phương thức thông báo thay đổi thông tin khách hàng và lựa chọn rút khỏi hoạt động tiếp thị chung

Khi khách hàng thay đổi thông tin khách hàng hoặc lựa chọn rút khỏi hoạt động tiếp thị chung, Fubon Life Việt Nam sẽ thông báo xác nhận tới khách hàng bằng văn bản và thư điện tử .

10. Tên các công ty trực thuộc Tập đoàn Tài chinh Fubon có thể trao đổi sử dụng thông tin khách hàng trong hoạt động tiếp thị chung của Fubon Life Việt Nam:

- Tập đoàn Tài chính Fubon

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần TNHH Taipei Fubon

- Công ty Cổ phần TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon

- Công ty Cổ phần TNHH Bảo hiểm Tài sản Fubon

- Công ty Cổ phần TNHH Chứng khoán Tổng hợp Fubon

- Công ty Cổ phần TNHH Chứng khoán Đầu tư Tín thác Fubon

- Công ty Cổ phần TNHH Kỳ phiếu Fubon

- Công ty Cổ phần TNHH Môi giới Bảo hiểm Tài sản Fusheng

- Công ty Cổ phần TNHH Môi giới Bảo hiểm Thân thể Fusheng

- Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam

Các biện pháp an ninh này được cập nhật lần cuối vào ngày 9 tháng 6 năm 2017 và Fubon Life Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh theo thời gian đối với nội dung trong tài liệu này theo sự phát triển của môi trường và pháp luật cũng như tiến bộ công nghệ.